Do you know that? 62.9% freelancers are male, 37.1% - female next

Contact Email: teammmrem@yahoo.com

<< All Upwork (oDesk) and Elance Tests << Elance test answers << Writing & Trans. category

Test answers for Tagalog-English Translation 2020

(107, CL) Last updated: February 28
Elance • Writing & Trans.
Questions and answers are regularly updated. Answered and not answered tests questions.

This helps getting job: Hundreds of (cover letter examples , interview questions , profile samples ) • Earn on Upwork (oDesk)
Job assistance: jobs popularityfreelance rates

Popular test answers: HTML, .Net, CSS, English, SEO, Photoshop, iOS, Java, Android, Ruby, Python, JavaScript

See all 6 tests answers updated

Find Upwork (oDesk) and Elance test answers on this website:Collapse | Expand

107 Answered Test Questions:

1. Saan ba nakakabili nang mas murang kalan?

Answers:

• Why did you buy a new stove?

• Where did you buy your stove?

• Should you buy a new stove after three years?

• Where can I buy a cheaper stove?

2. Iisá lang ang kabán mo ng palay. Alín ang uunahin mo? Pakainin ang iyóng pamilya ngayón o itaním ang palay upang may kakainin ang iyong pamilya sa hináharáp?

Answers:

• You have one and only one kaban of palay. Which will you do first? Feed your family today or plant the palay, so that your family will have something to eat in the future?

• What will you do with your one and only one kaban of palay? Feed your family today or plant the palay, so that your family will have something to eat in the future?

• You have one and only one kaban of palay. Which will you do? Feed your family today or plant the palay, so that your family will have food in the future?

• You can only do so much with your one kaban of palay. What are you going to do? Feed your family today or plant the palay, so that your family will have food tomorrow?

3. Nagbabago ngâ raw, pero ganoón pa rin namán.

Answers:

• According to them, it changes, but indeed it remains the same.

• The more things change, the more they stay the same.

• They say it indeed changes, but it's really still the same.

• It supposedly changes, but not really.

4. Sagabal sa pakikisama ang mababang EQ. Maraming magagalíng at matatalinong tao ang mababà ang EQ. Di nilá kayang harapín ang di-sumásang-ayon sa kanilá. Gustó nilá lagì siláng tamà at silá lang. Di silá marunong ng teamwork.

Answers:

• A low EQ will prevent you from getting along. Even if you are smart and intelligent but have a low EQ, you cannot handle disagreement. You are always right, and only you are right. You cannot handle teamwork.

• A low EQ is an obstacle to getting along. Many smart and intelligent persons have a low EQ. They cannot handle those who oppose them. They want to be always right, only they are right. They do not know how to do teamwork.

• A low EQ will prevent you from getting along. Many smart and intelligent persons have a low EQ. They cannot handle opposition. They want to be always right, and only they are right. They cannot work on a team.

• A low EQ will prevent you from getting along. Even if you are smart and intelligent but have a low EQ, you cannot handle disagreement. You want to be always right, and only you are right. You do not know how to do teamwork.

5. Ang número unong kaaway ng pag-unlád ng Pilipino ay ang kawalán ng interés, ang kawalán ng pakialám, ang hindî pagkilos.

Answers:

• The worst enemy of Philippine progress is not having any interest, not having any concern, not taking up any action.

• The worst obstacle to Philippine progress is not having any interest, not having any concern, not taking up any action.

• The number one enemy of progress for the Filipino is the lack of interest, the lack of concern, the lack of action.

• The worst obstacle to progress of the Filipino is the lack of interest, the lack of concern, the lack of action

6. Magandang tingnan ang kulay kahel na pintura sa dingding ng iyong kwarto.

Answers:

• Blue paint looks great in your room.

• Orange paint looks good on the walls of your room.

• A green wallpaper will give your room a refreshing look.

• Painting your room white will make it appear more spacious.

7. It's over.

Answers:

• Ayoko na.

• Ewan ko sayo!

• Meron ka ba ngaun?

• Natapos na.

• Matatapos ka naba?

8. Hindî mo masasabing walâ roón. Ang masasabi mo lang ay hindî mo nakita.

Answers:

• If you didn't see it, it's not there--is that what you're saying?

• You can't say it's not there. You can only say you didn't see it.

• Just because you didn't see it doesn't mean it's not there.

• How can you say it's not there? You can only say you didn't see it.

9. Basa ang maleta ko dahil umuulan.

Answers:

• My suitcase is dry because it’s raining.

• My suit case is dry because it’s raining.

• My suitcase is wet because it’s raining.

• My suit case is wet because it’s raining.

10. Saan ka nakabili ng ganyang kagandang damit?

Answers:

• Where did you buy a beautiful dress like that?

• Where did you buy a dress that is very beautiful like this?

11. Bumibili ako ng bulaklak dahil bibisita ako sa lola ko ngayong hapon.

Answers:

• I’m buying flowers because I’m visiting my grandmother this afternoon.

• I’m buying flowers because I’m visiting my grandfather this afternoon.

• I buying flowers because I visiting my grandmother this afternoon.

• Your buying flowers because your visiting my grandmother this afternoon.

12. Ang isang miyembro ng kanilang pangkat ay may sakit.

Answers:

• The sick members has a group.

• One sickness is in the group.

• One of the member of the group has been sick.

• One of the members of their group is sick.

• The group has sick members.

13. Inimbento ng mga Austronesyano ang sasakyáng-dagat na may katig at layág at umabot silá sa Luzon noóng 4,000-3,000 BCE, dalá ang kalinangan ng palay at mga wikang Austronesyano.

Answers:

• The Austronesians reached Luzon 4,000 - 3,000 BCE, bringing rice culture and the Austronesian languages, thanks to their invention of a seafaring vessel with outrigger and sail.

• Having invented a seafaring vessel with outrigger and sail, the Austronesians reached Luzon 4,000 - 3,000 BCE, bringing rice culture and the Austronesian languages.

• The Austronesians invented a seafaring vessel with outrigger and sail, and they reached Luzon 4,000 - 3,000 BCE, bringing rice culture and the Austronesian languages.

• After inventing a seafaring vessel with outrigger and sail, the Austronesians reached Luzon 4,000 - 3,000 BCE, bringing rice culture and the Austronesian languages.

14. Mahirap kumita ng pera lalo na kung ikaw ay matanda na.

Answers:

• It is difficult to earn money especially if you are already old.

• It is difficult to look for money especially if you are already old.

15. Sa Marikina gawa ang pinakamagagandang sapatos sa Pilipinas.

Answers:

• Marikina is the shoe capital of the Philippines.

• The most beautiful shoes in the Philippines are made in Marikina.

• You can only buy shoes in Marikina if you're from the Philippines.

• Marikina produces most of the shoes in the Philippines.

16. Plenty of beautiful places in the Philippines.

Answers:

• Daming magandang tanawin ang pilipinas.

• maraming magandang lugar sa pilipinas.

• Maraming magagandang lugar sa pilipinas.

• Ang pilipinas ay magandang lugar.

17. Gusto kong kumonsulta sa doktor dahil kagabi pa ako hindi makatulog sa sobrang sakit ng kasu-kasuhan ko.

Answers:

• I want to consult a doctor, because I can't sleep since last night due to my asthma attack.

• I want to consult a doctor, because I can't sleep since last night due to stomach pain.

• I want to consult a doctor, because I can't sleep since last night due to my migraine.

• I want to consult a doctor, because I can't sleep since last night due to my severely aching joints.

18. Ipinangakò ninyóng Huwebes handâ ang aking kotse. Biyernes na ngayón. Hindî pa handâ ang coche. Kailán ko itó makukuha?

Answers:

• You promised my car would be ready on Thursday. It's already Friday. The car is not ready. When will I be able to get it?

• Somebody promised my car would be ready on Thursday. It's already Friday. The car is not ready. When will I be able to get it?

• Why did you promise my car would be ready on Thursday. It's already Friday. The car is not ready. When will I be able to get it?

• Didn't you promise my car would be ready on Thursday? It's already Friday. The car is not ready. When will I be able to get it?

19. Sino kaya ang nagbigay sa kanya ng regalo?

Answers:

• I want to know who give her the gift

• I wonder who gave her a gift?

20. Sana maunawaan ni Joan na hindi talaga ko makakarating sa kaarawan nya.

Answers:

• I hope Joan would understand that I won't make it to her birthday.

• I hope Joan understand I can't come to her birthday.

21. Choose the correct usage of Tagalog Punctuation.

Answers:

• Akoy' sayo at ikay akin lamang.

• Akoy sa'yo at Ikaw akin lamang.

• Ako'y sa'yo at Ikaw'y akin lamang.

• Ako'y sa'yo at ika'y akin lamang.

22. Alam mo ba ang address?

Answers:

• Do you no the address?

• Do you know the addres?

• Do you no the addres?

• Do you know the address?

23. Naroón ang mga ninunò ng mga Austronesyano nang unang matutunang linangín ng tao ang palay. Nangyari itó noóng 6,900 - 6,600 BCE malapit sa Zhejiang, China.

Answers:

• The ancestors of the Austronesians were there, when man first learned to cultivate rice. This happened in 6,900 - 6,600 BCE, near Zhejiang, China.

• The ancestors of the Austronesians first cultivated rice in 6,900 - 6,600 BCE, near Zhejiang, China.

• The ancestors of the Austronesians first learned to cultivate rice in 6,900 - 6,600 BCE, near Zhejiang, China.

• The ancestors of the Austronesians have been cultivating rice since 6,900 - 6,600 BCE, near Zhejiang, China.

24. Mayroon ka bang gagawin mamaya?

Answers:

• Later, you have something to do?

• Do you have something to do later?

• Have you later to do something?

• Have you do something me later?

25. Abala ka ba sa Linggo?

Answers:

• Were you busy on Saturday?

• Are you busy on Sunday?

• Were you busy on Sunday?

• Are you busy on Saturday?

26. Which of the following options is the best translation for this sentence:  "Gumawa ng maraming sopas si Susan para sa kanyang pinakamamahal na anak."

Answers:

• Susan and her beloved son make a lots of soup.

• She makes a lots of soup everyday for her son.

• Susan made lots of soup for her beloved son.

• Susan loved her son so much and she make a lots of soup.

• Make lots of soup Susan for her beloved son.

27. Abala kami sa Sabado.

Answers:

• We busy on Saturday.

• You are buy on Sunday.

• We will be busy on Saturday.

• We busy on Sunday.

28. Inaanyayahan kitang dumalo sa gaganaping pagtitipon sa aking kaarawan.

Answers:

• I would like you to be the host in my birthday party.

• I don't want you to come in my birthday.

• I am inviting you to my birthday party.

• I am inviting you to my wedding.

29. Ang mga Bicolano ay mahilig sa putaheng may sili at gata.

Answers:

• Bicol natives love serving different desserts made of jackfruit and pomelo.

• Bicol natives love delicacies with chilli pepper and crab meat.

• Bicol natives love delicacies with squash and crab meat.

• Bicol natives love delicacies with chilli pepper and coconut milk.

30. Please wait for my return.

Answers:

• Hintayin mo babalik sya.

• Hinihintay ko ang pagbabalik mo.

• Huwag ka nang maghintay sa pagbabalik ko.

• Hintayin mo ang aking pagbabalik.

• Huwag mong hintayin ang pagbabalik ko.

31. Sana ay maka-dalaw ka sa aking opisina para mapag-usapan natin ang negosyong binabalak mong simulan.

Answers:

• I hope you can visit me at my office, so we can talk about your project.

• I hope you can visit me at my office, so we can discuss about the housing project.

• I hope you can visit me at my office, so we can drink coffee and talk about your wedding plans.

• I hope you can visit me at my office, so we can talk about the business that you're planning to start.

32. Huwag mong sasabihin kay Tatay na hindi ako pumasok sa klase ngayon.

Answers:

• Do not inform father that I won't attend school today.

• Don't tell father that I didn't attend my class today.

33. Madalas na ginagawa ang pagsasaka tuwing buwan ng Marso hanggang Mayo.

Answers:

• Summer vacation is usually done between the months of March and May.

• Summer season sets between the months of March and May.

• Season of succulent fruits are usually between the months of March and May.

• Farming is usually done between the months of March and May.

34. Agosto sa loob ng dalawang buwan.

Answers:

• In two months it will be October.

• In three months it will be August.

• In three months it will be October.

• In two months it will be August.

35. Natanggáp na namin ang iyóng mensahe at iimbestigahín ang iyóng inulat; mag-iiwan kamí ng tugón sa lalong madalíng panahón.

Answers:

• We have received your message and we will investigate what you reported; we will leave you a reply as soon as possible.

• When we receive your message, we will investigate what you report; we will leave you a reply as soon as possible.

• We left you a message and hope you investigated what we reported; we await your quick reply.

• We will leave you a message, so you can investigate what we reported; do leave us a reply as soon as possible.

36. Darating ba si Sarah ngayon?

Answers:

• Have you seen Sarah coming today?

• Is Sarah coming today?

• Where is Sarah going?

• Sarah comes today?

37. Bakit mo binasag ang paborito kong pinggan?

Answers:

• You broke my favorite plate, why?!

• Why did you break my favorite plate?

38. Aalis na sila sa ospital.

Answers:

• They leaving the hospital.

• They’re leaving the hospital.

• We leaving the hospital.

• We're leaving the hospital.

39. Hindi ka maaaring pumasok sa trabaho nang ganyan ang suot mo. Iisipin nila na di ka marunong mamalantsa.

Answers:

• You can't go to work wearing that. They'll think that you don't have a sense of fashion.

• You can't go to work wearing that. it is prohibited to wear red in the office.

• You can't go to work wearing that. They'll think that you don't know how to iron clothes.

• You can't go to work wearing jeans and shirt. That's not the prescribed outfit for salesmen.

40. Alam mo ba ang ibig sabihin nito?

Answers:

• Does she know what this means?

• Do she know what this means?

• Do you know what this means?

• Does you know what this means?

41. I have to go because it's my job.

Answers:

• Kailangang umalis ako dahil trabaho ko ito.

• Saan ba galing ang trabaho mo?

• Kailangang gawin ang trabaho ko.

• Kailangang lumangoy nang lahat.

• Trabaho ang gusto ko wala nang iba.

42. Laging pinaparusahan si Simon ng kanyang ama sa tuwing umuuwi ito ng gabi galing sa skwela.

Answers:

• The father of Simon is punishing him because he is going home late.

• Simon is being punished by his father everytime he comes home late from school.

43. Bihira ka lang makakakita ng paru-paro sa syudad.

Answers:

• Butterfly are little in the city.

• You seldom see butterflies in the city.

• Sometimes you can see butterfly here in city.

44. Huwag mong ibibigay ang susi kaninoman, sa akin lang! Nagkakaintindihan ba tayo Manuel?

Answers:

• Do not give the key to anyone except me! Do you understand, Manuel?

• Manuel, never give the key to anyone. Only to me, Okay?

45. Maaarì ka bang magbigáy ng mga karágdagang detalye sa amin, tulad ng mga pangalan ng mga kasangkót na tao?

Answers:

• We were able to give you additional details, like the names of individuals involved.

• Will you be able to give us additional details, like the names of individuals involved?

• We will not able to give you additional details, like the names of individuals involved.

• We will able to give you additional details, like the names of individuals involved.

46. Ano ang pinakamasarap na pagkain sa probinsiyang ito?

Answers:

• What is the name of the province?

• What is the name of this delicacy?

• What is the best delicacy in this province?

• What province serves the best delicacies?

47. Anong sabi mo? Hindi kita maintindihan. Lunukin mo muna ang pagkain.

Answers:

• What? I don't understand. Swallow it first.

• What did you say? I can't understand you. Swallow your food first.

48. Saan ako makakabili ng mga murang sapatos?

Answers:

• Where do you usually buy your shoes?

• Where can I buy some branded shoes?

• Where can I buy a pair of shoes?

• Where can I buy some affordable shoes?

49. Ako ba talaga to?

Answers:

• Bading ba ako?

• Pogi ko pala

• Macho ko pala?

• Is this really me?

50. Aalis po ako ngyayon.

Answers:

• We will leave today.

• You will leave today.

• I will leave today.

• Me will leave today.

51. Madalas kaming mamasyal sa may tabing-dagat sa gabi dahil malamig ang hangin.

Answers:

• We frequently go to the bar at night, because there is always a party.

• We frequently go to the seaside at night and eat barbecue.

• We frequently go to the seaside at night, because the wind is cool.

• We frequently go to the seaside at night and collect shells.

52. Huwag mong damihan ang asukal na ilalagay mo sa kape ko.

Answers:

• Please add more sugar in my coffee.

• Do not add cream on my coffee.

• Do not put too much sugar in my coffee.

• Please add more cream in my coffee.

53. Nilisan nina Ana at Susan ang liwasan nang makitang may paparating na armadong kalalakihan.

Answers:

• Armed men approached so Ana and Susan are leaving.

• Ana and Susan left the park when they saw armed men approaching.

• There were armed men so Ana and Susan left the park.

54. Huwag mong kalimutang magdala ng payong sa trabaho dahil mayroong bagyo.

Answers:

• Do not forget to buy me a new umbrella, because I have nothing to use.

• Do not forget to bring an umbrella to work, because there is a storm.

• Do not forget to bring a jacket to work, because it is cold.

• Do not forget to buy a new umbrella, because your old umbrella was lost.

55. Hindi makapaniwala si Jane sa nangyari. Pinatay ng mga magnanakaw ang kanyang ama sa kanyang harapan.

Answers:

• Jane cannot believe what happened. She lost in the chess tournament just because of one wrong move.

• Jane cannot believe what happened. She accidentally killed the puppy by feeding it with chocolates.

• Jane cannot believe what happened. She got fired in her job because she spilled coffee in the photocpying machine.

• Jane cannot believe what happened. The burglars killed her father in front of her.

56. Mraming piyesta ang ipinagdririwang sa Pilipinas sa buwan ng Mayo.

Answers:

• There are no fiesta celebrations in the Philippines in the month of May.

• Fiesta celebrations are prohibited in the Philippines in the month of May.

• There's a lot of wedding in the Philippines in the month of May.

• There's a lot of fiestas celebrated in the Philippines in the month of May.

57. Gaano katagal bago dumating ang bus?

Answers:

• How much is the bus fare?

• How long will be our bus trip?

• How long will it take for the bus to arrive?

• What is the seating capacity of the bus?

58. Mahuhuli ako ng dating sa ating pagpupulong.

Answers:

• I was not notified about the meeting.

• I can't attend the meeting.

• I will be late for the meeting.

• Let me know if there's a meeting.

59. Hindi ako natuwa sa ipinakita niyang presentasyon.

Answers:

• I am very pleased with the presentation he showed.

• The presentation he showed was inaccurate.

• I am not happy with the presentation that he showed.

• The presentation he showed was so plain.

60. Labis akong nag-alala sayo nang malaman ko na ikaw ay nawalan ng malay habang nagma-martsa sa ilalim ng araw.

Answers:

• I was really worried about you when I learned that you lost your consciousness while marching under the heat of the sun.

• I was really worried about you when your teacher told me that you fell from a height of four feet.

• I was really worried about you when I learned that you were caught in a burning building earlier this morning.

• I was really worried about you when I learned that you were diagnosed with stage four breast cancer.

61. Alam ko ang ginawa mo.

Answers:

• I don't no what she did.

• I know what you did.

• I don't no what you did.

• I don't know what you did.

62. Anong oras hinahain ang meryenda?

Answers:

• Where can I buy snacks?

• Do they serve snacks here?

• Do they serve snacks everytime?

• What time are snacks served?

63. Mas madaling matatapos ang trabaho kung magtutulungan tayo.

Answers:

• The job is taking us longer than we expected.

• You should finish the job alone.

• You should be helping me with this job.

• The work will be done faster if we help each other.

64. Maaari mo akong tawagan mamayang hapon.

Answers:

• Call me tonight.

• You should call earlier.

• Please do not call me today.

• You can call me later this afternoon.

65. Kaninong jacket itong kulay asul?

Answers:

• Whose jacket is this white one?

• Whose jacket is this blue one?

• Whose jacket is this green one?

• Whose jacket is this red one?

66. Kung nais mong matutong sumayaw, magpaturo ka kay Allan. Magaling siyang mananayaw.

Answers:

• If you want to learn how to cook spaghetti, then you should ask Allan to teach you. He is a good cook.

• If you want to learn how to swim, then you should ask Allan to teach you. He is a good swimmer.

• If you want to go camping in the mountain, you should ask Allan to go with you. He is an experienced camper.

• If you want to learn how to dance, then you should ask Allan to teach you. He is a good dancer.

67. Aalis po ako bukas.

Answers:

• I am leaving tomorrow.

• They are living tomorrow.

• You are leaving tomorrow.

• We are leaving tomorrow.

68. Mabuti na lang at hindi umulan kung hindi ay nabasa ang mga sinampay ko.

Answers:

• It's good it didn't rain. If so, my clothes would be wet.

• It didn't rain, thank you! My clothes are not wet!

69. Hindi nasorpresa ang ate ni John sa kanyang regalo.

Answers:

• John's sister was not suprised with his gift.

• John is giving his sister a gift.

• John's sister saw him wrapping the gift.

• John's sister liked his gift.

70. Kamusta ka na, kaibigan?

Answers:

• Good morning, Sir.

• Did you receive my message?

• Is everything alright?

• How are you friend?

71. Alam ko ang gusto mong sabihin.

Answers:

• I don't no what you mean.

• I don't know what you mean.

• I know what you mean.

• I don't no what she mean.

72. Alam ko ang sagot sa iyong tanong.

Answers:

• I the answer to your question.

• I know the answer to your question.

• I'm the answer to your question.

• I don't know the answer to your question.

73. Ang mga Pilipino ay mahilig kumanta

Answers:

• Filipinos are artistic.

• Filipinos are not fond of singing.

• Filipinos love to sing.

• Filipinos love to dance.

74. Ako (po) si John Smith.

Answers:

• I was John Smith

• You are John Smith.

• I am John Smith.

• I is John Smith.

75. Saan ba ako makakabili ng tiket sa tren?

Answers:

• How much is a train ticket?

• Do you sell train tickets here?

• Where can I buy a train ticket?

• Where is can I find the train?

76. Ibinilin ng doktor na iwasan niya ang matataba, matatamis at maaalat na pagkain.

Answers:

• The doctor advised him to exercise, go on a diet and have adequate sleep.

• The doctor told him to avoid fatty, salty, and sweet foods.

• The doctor told him to eat more foods rich in fiber, vitamins and minerals.

• The doctor prescribed different medications for his hypertension, diabetes and hyperacidity.

77. Saan pwedeng makagamit ng telepono?

Answers:

• Is it allowed to use a phone?

• Is calling allowed here?

• Where can I use a phone?

• How much is this phone?

78. Magkano ang isang kilo ng mansanas?

Answers:

• Are thes apples weighing a kilo?

• How much is a kilo of apples?

• Do you weigh apples by kilos?

• Can I buy a kilo of apples?

79. Hindi ako makaka-sama sa pagpunta niyo sa dagat dahil masama ang pakiramdam ko.

Answers:

• I can't join you in going to the beach, because I'm not feeling well.

• I'll go to the beach once I feel better.

• I need to take some medications, because I'm not feeling well.

• I will go with you to the beach even if I'm not feeling well.

80. Anong buwan sumasapit ang tag-ulan dito sa Pilipinas?

Answers:

• What month does the rainy season fall here in the Philippines?

• What month do you start preparing for Chritmas season here in the Philippines?

• What month do you usually visit your parents in the Philippines?

• What month do you celebrate the Independence day here in the Philippines?

81. Malapit lang ang bahay ko sa aking pinapasukang trabaho.

Answers:

• My house is far from my workplace.

• I need to move to a new house because of my work.

• I bought my house using my salary.

• My house is near my workplace.

82. Saan ko ipaparada ang sasakyan?

Answers:

• Is parking allowed in this area?

• Where will I park the car?

• How much is the parking fee?

• Can I park here?

83. Hindi ko mahanap ang tamang daan papunta sa istasyon ng tren.

Answers:

• The train station is near.

• There is no train station nearby.

• Nobody knows where the train station is.

• I can't find the right way to the train station.

84. Maaari ba akong humingi ng isang baso ng malamig na tubig?

Answers:

• I'm feeling thirsty.

• Can I get a cup of hot water?

• Where can I get some water?

• Can I get a glass of cold water?

85. Mátirá ang matibay. Sa kabilâ ng anumang kahirapan, magtítiís ang Pilipino at gagawâ ng anumáng kailangan upang makaahon sa kahirapan.

Answers:

• The strong will survive. In spite of any hardship, the Filipino will be patient and will do whatever is necessary to get over the hardship.

• The brave will survive. Given any hardship, the Filipino will be bear it and will do whatever is necessary to get over the hardship.

• The smart will survive. In any hardship, the Filipino will be patient and will do whatever is necessary to get over the hardship.

• The brave will survive. Given any hardship, the Filipino will be bear it and will do anything necessary to get over the hardship.

86. Mahilig ka ba sa mga maaanghang na pagkain?

Answers:

• Do you like the food here?

• Do you like spicy foods?

• Do you like sweets?

• Do you like fried foods?

87. Siguraaduhin mong naisara mo lahat ng pintuan bago ka umalis ng bahay.

Answers:

• Make sure that you get the key under the doormat before you leave the house.

• Make sure that you don't leave anything important before leaving the house.

• Make sure that you were able to lock all the doors before you leave the house.

• Make sure that you call me first before you leave the house.

88. Halo-halo ang paboritong meryenda ng mga Pilipino tuwing tag-init.

Answers:

• Halo-halo is the most favorite snack of Filipinos during summer.

• Halo-halo is famous in the Philippines.

• Halo-halo is actually not native to the Philippines.

• The Filipinos were able to create a lot of variants of Halo-halo.

89. Iyán ang isáng bunga ng edukasyón. Edukado ang mga tao, nag-íisíp, ginágamit ang utak.

Answers:

• That is one consequence of education. The people have been schooled, they think, they use their minds.

• That is one result of education. The people have been trained, they think, they use their brains.

• (non of these are correct)

• That is one result of education. People are educated, they think, they use their brains.

90. Choose the correct translation of this sentence:  "Pumunta ako sa bahay ng aking lolo kahapon nang makita ko ang naiwan niyang pustiso sa aming bahay."

Answers:

• Yesterday, I went to my grandfather's house when he left his dentures at home.

• I went to my grandfather's house yesterday when I saw he left his dentures in our house.

• I went to my grandfather's house, when I saw his left dentures in our house.

• Yesterday, my grandfather's left his dentures at home, so i went to his house.

• I went to our house yesterday when I saw my grandfather's dentures in his house.

91. Kung gaano lalong mauunawaan, ganoón lalong bibigyán ng halagá. Kung gaano lalong bibigyán ng halagá, ganoón lalong mahihikayat na kumilos!

Answers:

• The more you understand, the more you will appreciate. The more you appreciate, the more you will be persuaded to take action.

• The more you know, the more you will appreciate. The more you appreciate, the more you will be persuaded to take action.

• If you don't understand, you won't appreciate. If you don't appreciate, you won't take action.

• If you understand it, you will appreciate it. If you appreciate it, you will take action.

92. Ang mga kabataan ngayon ay naliligaw ng landas dahil sa impluwensya ng mga barkada.

Answers:

• Youth of today are being influenced by wrong set of friends thats why they are not successful.

• The youth nowadays are going astray because of peer pressure.

93. Pick the appropriate translation: Noong gabi na di umano'y pumunta ka doon.

Answers:

• The night you were alleged to go there.

• The night you got there.

• The night you allegedly went there.

• The night you were there.

• The night you allegedly were there.

94. Kung ipagbíbilí ng mahigít na 33 % ng tao ang kaniláng boto sa eleksyón, ituturing mo bang maybisà ang eleksyóng iyón? May kabuluhán ba ang boto ng taong hindî alam ang mga isyu o naúunawaan ang mga iyón?

Answers:

• If one-third of the people sell their vote during an election, will you consider that election valid? Do you think a person who does not know the issues or understands them should vote?

• If 33% of the people sell their vote during an election, will you consider that election valid? Is the vote of a person who does not know the issues or understands them meaningful?

• Is an election valid where one-third of the people sell their vote? Does the vote of a person who is ignorant of the issues or understands them mean anything?

• If one-third of the people sell their vote during an election, will you consider that election valid? Does the vote of a person who does not know the issues or understands them mean anything?

95. Maraming mahúhusay na Pilipino. Kung pagsásamá-samahin ang kahusayan, maraming malalakíng bagay ang magágampanán para sa bayan.

Answers:

• Many Filipinos are skilfull, and if they would only put their skillfulness together, they can accomplish many great things for the country.

• There are many skillful Filipinos. If they put their skillfulness together, they can accomplish many great things for the country.

• The many skilful Filipinos can accomplish many great things for the country, if they would put their skillfulness together.

• If only the many skillful Filipino would put their skillfulness together, they can accomplish many great things for the country.

96. Madalíng gumibâ, mahirap magtayô. Kung gígibaín ng sumúsunód na salinlahì ang mga itinayô ng sinundáng salinlahì, halos lagì na lang nag-uumpisá at hindî na halos susulong.

Answers:

• It is easier to tear down, it is harder to build. If the next generation tears down what the previous generation built, we will always be starting over and never moving forward.

• It is easier to tear down than to build. If the next generation tears down what the previous generation built, we will almost always be starting and almost never moving forward.

• It is easy to tear down, it is hard to build. If the next generation tears down what the previous generation built, we will almost always be starting over and almost never moving forward.

• It is easy to tear down, it is hard to build. The next generation tears down what the previous generation built. We are always starting over, never moving forward.

97. "Oo" ang sabi ng karaniwang Pilipino, kung: 1) hindî niyá alám; 2) siyá'y naíinís; 3) gustó nang tapusin ang usapan; 4) hindî malinaw na naintindihán ang nariníg o ang paksáng pinag-uusapan; o 5) mas marunong siyá sa taong nagsásalitâ.

Answers:

• The typical Filipino will say "yes," when he or she: 1) does not know; 2) is irritated; 3) does not want to continue the conversation; 4) does not really understand what he or she heard or the topic of the conversation; or 5) is smarter than the

• The typical Filipino will say "yes," when he or she: 1) does not know the answer; 2) is angry; 3) wants to end the conversation; 4) does not understand what he or she heard or the conversation's topic; or 5) is smarter than the person speak

• The typical Filipino will say "yes," when he or she: 1) does not know; 2) is irritated; 3) wants to end the conversation; 4) does not clearly understand what he or she heard or the conversation's topic; or 5) is smarter than the person spea

• The typical Filipino will say "yes," when he or she: 1) does not know; 2) is irritated; 3) wants to end the conversation; 4) does not understand what he or she heard or the conversation's topic; or 5) thinks he or she is smarter than the pe

98. Kung hindî ang mga taong mabubuti, matatalino, may malasakit sa bayan ang papasok sa pulítika, sino ang pagpipilian sa eleksyón? Sino ang mamumunò sa bayan?

Answers:

• If the people who are good, smart and who care about the nation will not enter politics, who will there be to choose from during elections? Who will lead the nation?

• If the people who are good, smart and who care about the nation will not enter politics, will there be a choice at election time? Who will lead the nation?

• If the people who are good, smart and who care about the nation will not enter politics, who will we choose from at election time? Who will lead the nation?

• If people who are good, smart and who love the country will not enter politics, who will there be to choose from come election time? Who will lead the nation?

99. Naníniwalà ka ba na umíinit ang mundo? Hindî ba dati nang may mga lindól, pagputok ng bulkán at malulupít na bagyó? Dumádami at dumádalás ba ang mga itó, o dî lang natin natátandaán ang mga nangyari sa nakalipas?

Answers:

• Do you believe the earth is getting warmer? Have there not always been earthquakes, volcanic eruptions and violent storms? Are these becoming more numerous and more frequent, or do we just not remember what happened in the past?

• Do you believe in global warming? There have always been earthquakes, volcanic eruptions and violent storms, right? Are these becoming more numerous and more frequent, or do we just not remember what happened in the past?

• Do you believe the earth is getting warmer? Isn't it true that there have always been earthquakes, volcanic eruptions and violent storms? Are these becoming more numerous and more frequent, or do we just not remember what happened in the past?

• Do you believe the earth is getting warmer? Have there not always been earthquakes, volcanic eruptions and violent storms? Are there more of these and and more frequent, or do we just not remember what happened in the past?

100. Hindî kasali sa buhay lipunan at ekonomiko ng bayan ang karaniwang mahirap na Pilipino. Para lang siyáng nakatayô sa tabí at nanónoód sa parada ng mga kasali.

Answers:

• The common poor Filipino does not participate in the rich social and economic life of the nation. He is like one just standing on the sideline and watching the parade of those who are taking part.

• The common poor Filipino does not participate in the nation's social and economic life. He just stands on the sideline and watches the parade of those who are taking part.

• The common poor Filipino does not participate in the social and economic life of the nation. He is like one just standing on the roadside and watching the parade of those taking part.

• The common poor Filipino does not take part in the social and economic life of the nation. He is just standing on the sideline and watching the parade of those taking part.

101. Maraming tubig sa Pilipinas: may ilog, lawà at dagat, kayâ maraming mahuhuling isdâ.

Answers:

• Water abounds in the Philippines: there are rivers, lakes and seas--that is why there is a lot of fish to catch.

• There is water all over the Philippines: rivers, lakes and seas--that is why there is a lot of fishing.

• There is much water in the Philippines: rivers, lakes and seas, that is why there is a lot of fish to catch.

• The Philippines has many bodies of water: rivers, lakes and seas--that is why there is a lot of fish to catch.

102. Nakabuti ang internet sa mga Pilipino, dahil sa pagpapalaganap ng kaalaman at pakikisali sa talastasan, pero ang mga dating hindî marunong mangatuwiran batay sa mga datos ay ganoón pa rin.

Answers:

• Filipinos have benefited from the internet, due to the dissemination of information and participation in discussion, but those who didn't know how to reason on the basis of facts have not changed.

• The internet has been advantageous to Filipinos, because of the dissemination of knowledge and participation in discussion, but it has not changed those who didn't know how to reason on the basis of facts.

• The internet has proved beneficial to Filipinos, given the dissemination of information and participation in discussion, but it has not changed those who didn't know how to reason on the basis of facts.

• The internet has been beneficial to Filipinos, on account of the dissemination of information and participation in discussion, but it has not changed those who didn't know how to reason on the basis of facts.

103. Isáng dahilán kung bakit hindî kayang makipagtalastasan ng maraming Pilipino na hindî nag-aaway o nagtátampuhan: hináhaluan ng damdamin ang usapan.

Answers:

• One reason many Filipinos cannot have a conversation without fighting or hurt feelings is they mix emotion into the conversation.

• One reason many Filipinos cannot have a discussion without getting into a fight or getting hurt feelings is they bring emotion into the discussion.

• One reason many Filipinos cannot have a discussion without quarreling or hurting feelings is they bring emotion into the discussion.

• One reason many Filipinos cannot have a discussion without fighting or hurting others' feelings is they bring emotions into the conversation.

104. Ang maraming mga problema ng Pilipinas ay hindî lang dahil sa íisáng bagay; madami ang mga dahilán at sanhî ng mga problema, kayâ dî malúlutás ng simple lamang na solusyón.

Answers:

• The Philippines' many problems are not due to only one thing; many are the reasons and causes of the problems, that is why they just cannot be solved by a simple solution.

• The Philippines' many problems are not due to only one thing; the reasons and causes of the problems are many, thus they just cannot be solved by a simple solution.

• The Philippines' many problems are not caused by only one thing; the reasons and causes of the problems are many, that is why they just cannot be solved by a simple solution.

• The Philippines' many problems are not due to only one thing; the reasons and causes of the problems are many, that is why they just cannot be solved by a simple solution.

105. Noóng umpisá, makatí ang lalamunan, tapos sinipón, tapos, inubó. Waláng lagnát noóng una, pero sa katagalan, may mataás na lagnát, at masakít ang katawán.

Answers:

• In the beginning, there was an itchy throat, then there was a runny nose, then a cough. There was no fever at first, but in the end, there was high fever and body ache.

• First, my throat was itchy, then I had a runny nose, then a cough. I had no fever at first, but in the end, I had a high temperature and my body ached all over.

• It started with an itchy throat, then there was a runny nose, then a cough. There was no fever at first, but in the end, there was high fever and body ache.

• At first, it was just an itchy throat, then I had a runny nose, then a cough. I had no fever at first, but in the end, I had a high fever and my body ached all over.

106. Nakahandâ na ang mga ticket, baká ka maubusan!

Answers:

• The tickets are ready. If you don't buy soon, you might not be able to get any

• The tickets are ready. If you don't buy now, there might not be any left for you.

• The tickets are ready. They might sell out.

• The tickets are ready. There might not be any left for you.

107. Hanapin mo nga ang nawawala kong pitaka.

Answers:

• My wallet is missing, look for it.

• Look for my lost wallet